» Wersja polska :: Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników usług świadczonych przez B. Szubielski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Tatrzańska 35

  1. dalej zwana Willa MarysinDotyczy ona:

 

Administrator

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe jest B. Szubielski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Tatrzańska 35 NIP: 7361604409 Regon: 492931697

 

Dane kontaktowe

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie poprzez email: info@willamarysin.pl lub na adres Willa Marysin Bukowina Tatrzańska, Tatrzańska 35 34-530

 

Źródło pozyskania danych osobowych

 

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani lub innych upoważnionych przez Pana/Panią osób/podmiotów w związku z prowadzoną przez nas działalnością a także automatycznie np. poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 

Cele i podstawy danych osobowych.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Willę Marysin w celu:

1. Marketingu usług własnych, przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, zapisywania danych w plikach cookies, organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pan/Pani wziąć udział – na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. a RODO).

2. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług świadczonych przez Willę Marysin, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6, ust. 1 lit. b RODO).

3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Willi Marysin ( m.in. podatkowych, archiwalnych, rozpatrywania reklamacji) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

4. Ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (m.in. przetwarzanie danych osób towarzyszących w tym dzieci korzystających z usług hotelowych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit d RODO.

5. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Willi Marysin (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, prowadzenia marketingu bezpośredniego innego, niż na podstawie zgody, np. karty rabatowe, programy lojalnościowe, wysyłanie okazjonalnych upominków lub kartek świątecznych) – na podstawie art. 6, ust. 1 lit f RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych podanie danych osobowych jest niezbędne. Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani wymaganych danych osobowych, możemy odmówić zawarcia umowy.

7. Dane osobowe jawne - podane np. w serwisach społecznościowych czy opiniotwórczych przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Willa Marysin nie ma możliwości zabezpieczenia wykorzystania tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesłania użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 

Kategorie przetwarzania danych

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

1. w przypadku działań przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania

- nr dokumentu

- nr PESEL

- data urodzenia,

- nr telefonu

- adres email

- wizerunek

- nr rejestracyjny samochodu.

2. W przypadku działań marketingowych:

- imię i nazwisko

- adres email

- nr telefonu

- nick w portalu społecznościowym

3. W przypadku automatycznego gromadzenia informacji:

- informacje o urządzeniu,

- pliki cookie,

- adresy IP,

- informacje o przeglądarce.

- inne informacje o użytkownikach i ich zachowaniach.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Informujemy, że nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

1. Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym dla nas usługi:

- hostingowe i informatyczne

- prawne i ubezpieczeniowe

- kurierskie i pocztowe

- prowadzenia modułu rezerwacyjnego na naszej stronie internetowej,

- prowadzenia marketingu dla Willi Marysin

- organom i służbom państwowym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych

- realizujące zadania w związku ze współpracą z Willą Marysin

2. Dane osobowe nie są sprzedawane ani wypożyczane innym podmiotom.

 

Czas przetwarzania

 

1. w przypadku zawarcia umów o świadczenie usług dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- wypełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych,

- wypełnienia celów statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2. W innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Panu/Pani prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, uzyskania informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych,

- sprostowania (poprawiania i uzupełniania) danych,

- ograniczenia przetwarzania danych

- usunięcia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw.

Wniosek dotyczący realizacji powyższych praw można złożyć pisemnie na adresy wskazane w części Dane kontaktowe. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać:

- uprawnienie, z jakiego chce skorzystać osoba składająca wniosek, cele przetwarzania, których dotyczy żądanie oraz procesów przetwarzania.

Administrator może zwrócić się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeśli nie będzie mógł zidentyfikować tej osoby. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu 30 dni w takiej samej formie jak zgłoszenie. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje o tym fakcie składającego wniosek.

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Willa Marysin działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO). Willa Marysin wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane. Willa Marysin dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 

 

  1. przetwarzane zgodnie z prawem;

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Copyright © MATinternet 2005