» Wersja polska :: Ogólne warunki umowy
OGÓLNE WARUNKI UMOWY

świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania

w "Willi Marysin" w Bukowinie Tatrzańskiej

wykonywanych przez B. Szubielski i Wspólnicy Sp. Jawna

zwana dalej "spółką"

 

I.    Zawarcie umowy

1.   Do zawarcia umowy dochodzi na warunkach określonych poniżej, jeżeli umowa zawarta z Klientem nie zawiera odmiennych postanowień, z chwilą dokonania rezerwacji i akceptacji jej warunków.

2.   Przyjmuje się, że osoba dokonująca rezerwacji działa również w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji osób oraz bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty pełnej kwoty za usługi noclegowe. Osoba ta zobowiązuje się do poinformowania osób, na rzecz których dokonana jest rezerwacja, o warunkach wykonywania usług.

 

II.    Warunki płatności:

1.   Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji noclegu, należy dokonać płatności na następujących zasadach:

1)   w przypadku rezerwacji pobytu na czas określony (np. pobyt w „Willi Marysin” od soboty do soboty, specjalne pobyty świąteczne, sylwestrowe i inne) opłaty rezerwacyjnej dokonuje się w dniu zawarcia umowy zarówno wtedy, gdy umowę zawarto bezpośrednio ze spółką jak i przez upoważnionego agenta - w wysokości równowartości 2 noclegów, zgodnie z ceną obowiązującą w dniu zawarcia umowy, dopłata do całości ceny następuje w terminie 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.

2)   w pozostałych przypadkach (pobyt do 6 dni w dowolnym terminie) opłata rezerwacyjna w wysokości 30% następuje w dniu zawarcia umowy zarówno bezpośrednio ze spółką jak i przez upoważnionego agenta, dopłata do całości ceny - w terminie 21 dni przez rozpoczęciem pobytu.

2.   Brak wpłaty w określonych powyżej terminach jest traktowany na równi z rezygnacją Klienta z usługi i powoduje skreślenie rezerwacji z prawem pobrania opłaty za dokonaną rezerwację.

3.   W przypadku rezerwacji w dniu deklarowanego pobytu cenę należy uregulować jednorazowo w tym dniu za cały okres.

 

III.     Warunki rezygnacji przez Klienta z usługi:

1.   Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił spółkę o rezygnacji lub dzień następujący po dniu, w którym Klient nie dokonał płatności na zasadach i w wysokości określonej w pkt II.

2.   W przypadku rezygnacji Klienta w sposób, o którym mowa w pkt III.1., Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty z tytułu dokonanej rezerwacji w wysokości:

  • do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu - 25% wartości całego pobytu, nie mniej niż równowartość 2 noclegów,
  • do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu - 50% wartości całego pobytu, nie mniej niż równowartość 2 noclegów,
  • do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu - 75% wartości całego pobytu, nie mniej niż równowartość 2 noclegów,
  • poniżej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – 100% wartości całego pobytu.

Terminy uprawniające do złożenia rezygnacji są terminami zawitymi i nie mogą być skrócone.

 

IV.      Warunki świadczenia usług zakwaterowania

1.   Spółka zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z oferowaną jakością i standardem świadczeń.

2.   W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem ustalonym na miejscu a ofertą należy niezwłocznie poinformować spółkę. W takim przypadku spółka ma prawo i obowiązek podjąć działania w celu usunięcia wad lub niedogodności, jeżeli nie pociągnie to za sobą niewspółmiernych kosztów lub utrudnień w funkcjonowaniu „Willi Marysin”.

3.   Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby oraz zwierzęta będące pod jego opieką w czasie trwania pobytu w „Willi Marysin” i w miejscu ich powstania.

4.   Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej do 7 dni po wykonaniu usługi. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest uprzednie zgłoszenie zastrzeżeń u pracownika spółki, przebywającego w „Willi Marysin”. Reklamacje nie spełniające powyższego wymogu nie będą podlegały rozpatrzeniu. Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni.

5.   Spółka nie będzie dokonywała zwrotu wartości świadczenia w całości lub w części w przypadku niewykorzystania z przyczyn leżących po stronie Klienta lub jego dobrowolnej rezygnacji (np. nie skorzystanie ze śniadania wliczonego w cenę).

6.   W wyjątkowych przypadkach spółka zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zakwaterowania Klientów w pokojach innych niż określono w rezerwacji, ale o równorzędnym lub wyższym standardzie.

7.   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za: zachowanie innych Klientów przebywających w „Willi Marysin”, hałas związany z usytuowaniem obiektu, warunki atmosferyczne lub inne ewentualne niedogodności, na które spółka nie ma wpływu.

 

V.      Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest B. Szubielski i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Tatrzańska 35.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej Umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez wyraźnej zgody.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Umowa łącząca Strony. Dane przetwarzane będą ponadto w celach statystycznych, archiwalnych, przesyłania materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

4. Klienci posiadają prawo do:

-        żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

-        przenoszenia danych,

-        wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wynikający z zawartej Umowy.

 

VI.        Postanowienia końcowe:

1.   W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.   Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.

 

 

Akceptuję postanowienia OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA usług w "Willi Marysin".

 

 

__________________

podpis

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Copyright © MATinternet 2005